NY.gov Portal State Agency Listing

News Page

Fè Konesans Gouvènè Andrew M. Cuomo

Andrew M. Cuomo, ki eli kòm 56yèm Gouvènè Eta New York nan dat 2 novanm 2010, gen yon angajman pou pandan tout lavi li pou sèvi piblik la, epitou li...

gen konpetans li ki pwouve kòm dirijan pou fè gouvènman an travay pou pèp eta a. Anvan eleksyon li kòm Gouvènè, Andrew Cuomo te travay pandan kat ane kòm Pwokirè Jeneral New York. Antan responsab siperyè lajistis, li te fè piblik la vin gen konfyans ankò nan gouvènman an, epitou li te fè pwoteksyon kontribiyab yo vin priyorite prensipal administrasyon li a. Antan Pwokirè Jeneral, Andrew Cuomo te fè refòm nasyonal nan endistri prè pou elèv, li te devwale fwod nan pi gwo konpayi asirans yo ki nan peyi a, li te pwoteje envestisè yo kont abi nan Wall Street, epitou li te fè Entènèt gen plis pwoteksyon pou timoun yo toupatou nan peyi a. Ankèt li te mennen avèk kouraj nan sistèm pansyon eta a te devwale anpil peryòd dizan koripsyon gouvènman an nan New York, epitou li te kreye yon modèl pou lajan pansyon piblik toupatou nan peyi a. Gouvènè Cuomo gen yon dosye long nan batay pou lajistis, epitou li se chanpyon nan refòm gouvènman. Nan ane 1997, Prezidan Clinton te deziyen Cuomo pou travay kòm Sekretè Lojman ak Devlopman Iben (HUD ‐ Housing and Urban Development). Anba administrasyon li, HUD ki te yon dlo‐dòmi biwokratik ki te gen dechè, fwod ak abi, pou vin yon motè pou relanse devlopman ekonomik ak opòtinite pou lojman ki pa t janm genyen anvan. Cuomo te fè gwo refòm pou fè gouvènman travay avèk efikasite ak konpetans pandan li te ekonomize anpil milyon dola pou kontribiyab yo. Travay Andrew Cuomo te pèmèt HUD resevwa pretijye “Rekonpans Inovasyon nan Gouvènman Ameriken” Ford Foundation ak Kennedy School of Government at Harvard University nan twa (3) okazyon diferan. Antan sekretè, Cuomo te fè batay kont diskriminasyon rasyal vin yon objektif enpòtan, epi li te prezante 2 000 ka anti‐diskriminasyon tout kote nan peyi a. Answit, Cuomo te kreye Housing Enterprise for Less Privileged (HELP) nan ane 1986, ki te vin pi gwo founisè prive nasyon an nan lojman tranzisyon pou moun ki sanzabri yo. Selon premye travay li avèk HELP, Majistra Vil New York la, David Dinkins, te deziyen Cuomo nan ane 1991 pou vin alatèt Komisyon Minisipalite New York pou Moun ki Sanzabri. Cuomo te kòmanse pratike dwa kòm yon asistan avoka distri nan Manhattan. Li te travay tou kòm yon patnè yon kabinè avoka Vil New York, epitou li te avoka nan Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson. Cuomo te gradye nan Fordham University nan ane 1979, ak nan Albany Law School nan ane 1982. Li se papa twa (3) fi, marasa Mariah ak Cara ak pi piti a, Michaela.


Rankontre Gouvènè Adjwen Bob Duffy

Yo te eli Bob Duffy kòm Gouvènè Adjwen (Lieutenant Governor) nan mwa novanm 2010 apre limenm ak Andrew Cuomo ki kandida sou men lis avèk li te fè yon kanpay...

avèk siksè pou dirije Eta New York. Duffy te majistra Rochester, NY depi 1ye janvye 2006. Tan li te pase kòm Majistra te distenge avèk enèji san limit, yon konfyans san mezi nan posiblite minisipalite vil la ak yon angajman pou chanje Rochester pou fè li vin “Yon Vil” (One City) kote tout sitwayen yo jwenn avantaj nan gwo richès resous li yo. Antan chèf direksyon Minisipalite Vil la, Bob Duffy te navige nan kriz ekonomik ki pi grav depi Gran Depresyon an lè li te redui depans gouvènman an, men li te amelyore sèvis yo. Anba administrasyon li, valè kay nan Rochester te ogmante, pandan barèm taks la t ap diminye. Li te redui kantite anplwaye minisipalite vil la nan nivo ki pi ba a depi administrasyon Truman, pandan li te atire anpil milyon dola nan envestisman sekrè prive a. Pwen enpòtan epòk Bob Duffy kòm majistra gen ladan lansman Pwojè Midtown Rising avèk siksè, k ap mennen biwo santral mondyal PAETEC Holdings Corp. nan anba lavil Rochester nan devlopman enpòtan Center City nan plis pase kat (4) peryòd dizan; reyalizasyon devlopman Brooks Landing apre plis pase 20 ane planifikasyon; konstriksyon biwo santral ESL Federal Credit Union nan anba lavil; ak yon kantite estab aktivite nouvo biznis toutolon koridò komèsyal vil la. Reyalizasyon li yo kòm majistra gen ladan tou gwoupman twa (3) depatman an Department of Neighborhood and Business Development ki bay anpil rannman epi ki trè efikas; ankourajman transparans ak responsablite gouvènman avèk kreyasyon Office of Public Integrity; adopsyon Sant Apèl 311 pou bay sitwayen yo aksè imedyat nan sèvis Vil la; epi envestisman nan sekirite piblik pou fè to krim grav yo rive nan pwen ki pi ba li nan 25 ane. Duffy nan Rochester’s Tenth Ward. Li te gradye nan Aquinas Institute, Monroe Community College ak Rochester Institute of Technology Apre li te antre nan Depatman Lapolis Rochester nan ane 1976, li te travay lannwit pou vin genyen yon Metriz nan Syracuse University. Li te vin Chè Adjwen Lapolis nan ane 1992 ak Chèf Lapolis Rochester nan ane 1998. Bob Duffy se pi piti a pami twa (3) frè. Limenm ak madanm li, Barbara, se paran ki gen fyète pou pitit fi yo Erin ak Shannon. Li renmen pase tan avèk fanmi li, nan lekti, ak nan kouri.